top of page

Huurtarieven

(Onder de huurtarieven staan de huurvoorwaarden. Tarieven zijn inclusief btw) 

Goed om te weten:

- Huren via JFSC is gratis (lees onderaan)

- Een huurder huurt in principe voor een schoolseizoen van september tot juli.

- Mocht een huurder het instrument willen overnemen dan kan, na minimaal 3 jaar gehuurd te hebben, een aanvraag bij ons worden gedaan. Wij verkopen niet al onze instrumenten. Wij hanteren in ieder geval de op dat moment geldende vervangingswaarde bepaald door het bestuur (geholpen door een expert). Hierbij maken we tevens gebruik van indexering. 

Jaartarieven 2022 / 2023:

 

Viool     (1/8 - € 65,-, 1/4 - € 75,-, 1/2 - € 90,-, 3/4 - € 120,- en 4/4 - € 150,-)  . . . . .  € 65 - € 150

Altviool     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €  150      

Cello         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €  200         

Contrabas     . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  €  200        

Accordeon    . . . . . . . . . . . . (vanaf)   €  100 

Gitaar  (akoest) kind - volw          €   50 - 75   

Elektrische gitaar (incl. versterker)    €  100 

Basgitaar (incl. versterker) . . . . . . . . €  100

Banjo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €    40

Ierse harp 34 - 36 - 38 snaren  . . . . . €  350

 

Pedaalharp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  750   

Handpandrum (Hang) . . . . . . . . . . .  €  300  

Trompet / Cornet . . . . . . . . . . . . . . . €  160 

Trombone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  160 

Hoorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €  200

Sopraansax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  140 

Altsax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €  200 

Tenorsax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  200 

Klarinet (es/bes) .. . . . . . . . . . . . . . .  €  140 

Hobo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  200  

Fagot . . . . . . . . . . . . . . . . . . (vanaf)   €  300

Fagottino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €  300

Dwarsfluit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  €  100

Electrische piano . . . . . . . . . . . . . . .  €  110

Stage piano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  100

Kinderen die via het Jeugdfonds Sport en Cultuur les hebben, lenen het muziekinstrument, indien voorradig, gratis van SAM. Met de klant wordt de gebruikelijke huurovereenkomst opgesteld (huurprijs = 0).

Als het instrument niet beschikbaar is maakt het bestuur van SAM de afweging of het gevraagde instrument kan worden aangeschaft.

Aan het einde van een seizoen stuurt SAM een einde-seizoens-brief aan het JFSC, met de vraag of het JFSC de subsidie voor de les van deze klant continueert; zo ja, dan zal SAM de huurovereenkomst voor het gebruik van het instrument verlengen.

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Huurvoorwaarden

1. Onder instrument wordt verstaan: het in de overeenkomst vermelde muziekinstrument met  toebehoren.

2. De gebruiker verklaart het instrument in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen. De gebruiker zal er voor zorgen dat het instrument in goede staat van onderhoud blijft verkeren.

3. De kosten van normaal onderhoud van het instrument zoals vervanging van snaren, haren en rieten zijn voor rekening van de gebruiker.

4. Alle risico van het instrument is voor de gebruiker totdat SAM het instrument na de bruikleenperiode heeft terugontvangen. SAM kan niet voor enig gebrek aansprakelijk worden gesteld.

5. De gebruiker is aansprakelijk voor schade aan het instrument, ongeacht of deze veroorzaakt is door de gebruiker of door anderen of ontstaan is door overmacht. Bij verschil van mening over de grootte van een schade zal deze worden begroot door een deskundige, aan te wijzen door SAM. Het verdient aanbeveling het instrument aan te melden bij de boedelverzekering van gebruiker.

6. Het is de gebruiker niet toegestaan het instrument gratis of tegen een vergoeding aan een ander in bruikleen af te staan of in pand, huur of consignatie te geven.

7. De gebruiker dient elke adreswijziging meteen door te geven aan SAM. SAM heeft altijd het recht om het instrument ter plaatse waar het zich bevindt te doen controleren.

8. De gebruiker mag het instrument in geval van noodzakelijke reparatie slechts doen herstellen door SAM of iemand die door SAM wordt aangewezen. De gebruiker heeft geen recht op vergoeding van kosten die zonder voorafgaande toestemming van SAM zijn gemaakt. SAM is niet gehouden de gebruiker gedurende de reparatietijd een ander instrument in bruikleen te geven of enige schadevergoeding toe te kennen.

9. Verlies van of schade aan het instrument dient de gebruiker terstond te melden aan de SAM. Daarbij moet de gebruiker SAM alle van belang zijnde gegevens verstrekken. De gebruiker dient de aanwijzingen van SAM stipt te volgen.

10. De gebruiker dient in geval van verlies, diefstal, verduistering, vandalisme of enig ander strafbaar feit aangifte bij de politie te doen.

11. Deze overeenkomst geldt uitsluitend voor de aangegeven periode in het lopende cursusjaar. De gebruiker kan zich nimmer op enige verlenging beroepen.

12. SAM is bevoegd deze overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen en kan van de gebruiker de onmiddellijke teruggave van het instrument verlangen indien de gebruiker: het instrument misbruikt of verwaarloost, of het vrije beheer over zijn vermogen verliest, de gevraagde betaling niet voldoet of handelt in strijd met de bepalingen in deze overeenkomst.

13. Aan het einde van de overeengekomen bruikleenperiode of bij eerdere beëindiging van deze overeenkomst zal de gebruiker het instrument terstond in goede staat van onderhoud ter beschikking stellen van SAM en aan deze afleveren. SAM is bevoegd een geschil betreffende de teruggave van het instrument te onderwerpen aan het oordeel van de president van de arrondissementsrechtbank te Haarlem, rechtsprekende in een kort geding.

14. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en boeten, ter zake van deze overeenkomst, komen zonder enige uitzondering voor rekening van de gebruiker, ook al zijn deze kosten en boeten niet door wettelijke voorschriften of gerechtelijke beslissingen ten laste van de gebruiker gebracht. De gebruiker verplicht zich deze kosten op eerste aanvraag van SAM te voldoen.

15. Voor alles wat deze overeenkomst en haar afwikkeling betreft wordt domicilie gekozen ten kantore van SAM.

 

SAM  |  Wilhelminastraat 22  |   2011 VM  Haarlem |  KvK: 41223327  |BTW nr.: NL8043.36.477.B.01 

bruikleenvoorwaarden 6 juli 1999 

GALLERY
INFO
bottom of page