Huurvoorwaarden

1. Onder instrument wordt verstaan: het in de overeenkomst vermelde muziekinstrument met  toebehoren.

2. De gebruiker verklaart het instrument in goede staat van onderhoud te hebben ontvangen. De gebruiker zal er voor zorgen dat het instrument in goede staat van onderhoud blijft verkeren.

3. De kosten van normaal onderhoud van het instrument zoals vervanging van snaren, haren en rieten zijn voor rekening van de gebruiker.

4. Alle risico van het instrument is voor de gebruiker totdat SAM het instrument na de bruikleenperiode heeft terugontvangen. SAM kan niet voor enig gebrek aansprakelijk worden gesteld.

5. De gebruiker is aansprakelijk voor schade aan het instrument, ongeacht of deze veroorzaakt is door de gebruiker of door anderen of ontstaan is door overmacht. Bij verschil van mening over de grootte van een schade zal deze worden begroot door een deskundige, aan te wijzen door SAM. Het verdient aanbeveling het instrument aan te melden bij de WA of boedelverzekering van gebruiker.

6. Het is de gebruiker niet toegestaan het instrument gratis of tegen een vergoeding aan een ander in bruikleen af te staan of in pand, huur of consignatie te geven.

7. De gebruiker dient elke adreswijziging meteen door te geven aan SAM. SAM heeft altijd het recht om het instrument ter plaatse waar het zich bevindt te doen controleren.

8. De gebruiker mag het instrument in geval van noodzakelijke reparatie slechts doen herstellen door SAM of iemand die door de SAM wordt aangewezen. De gebruiker heeft geen recht op vergoeding van kosten die zonder voorafgaande toestemming van SAM zijn gemaakt. SAM is niet gehouden de gebruiker gedurende de reparatietijd een ander instrument in bruikleen te geven of enige schadevergoeding toe te kennen.

9. Verlies van of schade aan het instrument dient de gebruiker terstond te melden aan de SAM. Daarbij moet de gebruiker SAM alle van belang zijnde gegevens verstrekken. De gebruiker dient de aanwijzingen van SAM stipt te volgen.

10. De gebruiker dient in geval van verlies, diefstal, verduistering, vandalisme of enig ander strafbaar feit aangifte bij de politie te doen.

11. Deze overeenkomst geldt uitsluitend voor de aangegeven periode in het lopende cursusjaar. De gebruiker kan zich nimmer op enige verlenging beroepen.

12. SAM is bevoegd deze overeenkomst tussentijds zonder opzegtermijn te beëindigen en kan van de gebruiker de onmiddellijke teruggave van het instrument verlangen indien de gebruiker: het instrument misbruikt of verwaarloost, of het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of handelt in strijd met de bepalingen in deze overeenkomst.

13. Aan het einde van de overeengekomen bruikleenperiode of bij eerdere beëindiging van deze overeenkomst zal de gebruiker het instrument terstond in goede staat van onderhoud ter beschikking stellen van SAM en aan deze afleveren. SAM is bevoegd een geschil betreffende de teruggave van het instrument te onderwerpen aan het oordeel van de president van de arrondissementsrechtbank te Haarlem, rechtsprekende in een kort geding.

14. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en boeten, ter zake van deze overeenkomst te maken, komen zonder enige uitzondering voor rekening van de gebruiker, ook al zijn deze kosten en boeten niet door wettelijke voorschriften of gerechtelijke beslissingen ten laste van de gebruiker gebracht. De gebruiker verplicht zich deze kosten op eerste aanvraag van de SAM te voldoen.

15. Voor alles wat deze overeenkomst en haar afwikkeling betreft wordt domicilie gekozen ten kantore van SAM.

 

SAM

Wilhelminastraat 22, 2011 VM  Haarlem                 KvK: 41223327

BTW nr.: NL 8043.36.477.B.01                               bruikleenvoorwaarden 6 juli 1999